Yoga Friends
Zajęcia

Regulamin

Osoba chcąca wziąć udział w zajęciach jogi prowadzonych w Yoga Friends zobowiązana jest podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.

REGULAMIN YOGA FRIENDS

  • 1 Zasady ogólne

  Prosimy o punktualne przybywanie na zajęcia, co najmniej na 10 minut przed ich rozpoczęciem, co pozwoli na odpowiednie przygotowanie się do nich, a tym samym nie będzie zakłócać przebiegu zajęć już prowadzonych. Komfort współuczestników oraz prowadzących jest dla nas bardzo ważny.

  Na zajęcia nie należy przychodzić bezpośrednio po posiłku. Wskazana przerwa to minimum 1–1,5 godziny.

  Z uwagi na szczególną dbałość o zachowanie czystości, w obrębie Szkoły poruszamy się bez obuwia, zatem każdy uczestnik obowiązany jest do pozostawienia go w szatni.

  Yoga Friends jest wyposażone w akcesoria niezbędne do wykonywania ćwiczeń na poszczególnych zajęciach, m.in. maty, koce, klocki, liny. Z udostępnionego sprzętu prosimy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem.

   

  • 2 Obowiązki uczestników

  Wszelkie dolegliwości lub pogorszenie samopoczucia utrzymujące się od kilku dni bądź występujące w danym dniu, należy zgłosić prowadzącemu zajęcia.

  Uczestnik bierze odpowiedzialność za udział w zajęciach. Jest zobowiązany do udzielenia informacji o swoim stanie zdrowia prowadzącemu, zgodnie ze stanem faktycznym. Dotyczy to wszelkich niedyspozycji ruchowych, w szczególności odbytych/trwających kontuzji, długotrwałego leczenia, przyjmowania leków mogących wpłynąć na sprawność psychofizyczną, przebytych operacji (w tym gojące się rany, okres rekonwalescencji pooperacyjnej), jak również w przypadku kobiet – ciąży.

  Ciężarne uczestniczą w zajęciach przeznaczonych specjalnie dla nich od II trymestru.

  Ponadto, wszelkie zmiany zachodzące w trakcie uczestnictwa w zajęciach, uczestnik obowiązany jest aktualizować na bieżąco poprzez ustną informację.

  Uczestnik zajęć winien podpisać regulamin i formularz uczestnictwa w zajęciach, przed przystąpieniem do pierwszych zajęć w Yoga Friends. Szczegółowe wypełnienie formularza oraz aktualizacja w miarę potrzeby, zawartych w nim informacji, jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do uczestnictwa w poszczególnych grupach.

   

  • 3 Płatności

  Opłaty za zajęcia wpłacane są z góry, przed pierwszymi zajęciami. Natomiast ceny zawarte w cenniku, udostępnionym na stronie internetowej www.yogafriends.pl, nie podlegają negocjacjom.

  Wpłata za zajęcia może być dokonana gotówką lub kartą płatniczą w recepcji szkoły.

  Karnety oraz karty podarunkowe obowiązują na wszystkie planowe zajęcia w Yoga Friends.

  Z dniem upływu ważności karnetu wszystkie niewykorzystane zajęcia zostaną anulowane.

  Przez termin ważności należy rozumieć datę następującą po ostatnim dniu obowiązywania wykupionego karnetu.

  Opłaty za niewykorzystane zajęcia nie podlegają zwrotowi oraz nie są przenoszone na kolejne miesiące.

   

  • 4 Postanowienia końcowe

  Zastrzegamy sobie prawo odwołania grup, zmiany godzin, zmiany instruktorów itp. w dowolnym momencie.

  Informacje o wszystkich zmianach będą umieszczane w aktualnościach na stronie YogaFriends.pl i Facebooku.

  Yoga Friends nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, w tym również w pomieszczeniach stanowiących szatnie. Wszelkie przedmioty znalezione przez pracowników na terenie YF, dostępne będą w recepcji, a następnie zostaną wydane osobie zgłaszającej się w charakterze ich właściciela. Jako, że szkoła nie zapewnia odpowiedniego przechowywania, przedmiotów wartościowych, zwolniona jest z odpowiedzialności materialnej w szczególności z tytułu ich utraty, zniszczenia, zgubienia, uszkodzenia czy też kradzieży. Uczestnicy zabierając ze sobą ww. przedmioty, czynią to na własną odpowiedzialność. Przedmioty prywatne, wykorzystywane przez uczestników do poszczególnych zajęć, mogą być pozostawione w szatni w miejscu do tego wyznaczonym, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w recepcji szkoły i uzyskaniu zgody.

  Deklaracja udziału w zajęciach oznacza przyjęcie powyższego regulaminu i zasad funkcjonowania Yoga Friends.

  Przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu dotyczy każdego klienta Yoga Friends.

   

                                                                             Data, czytelny podpis (DO PODPISU W RECEPCJI PRZED ZAJĘCIAMI)